Frequently Asked Question

Podešavanje windows firewall za pasivnu ftp konekciju
Last Updated 8 years ago

Napomena: Mnogi windows ftp klijenti zahtjevaju da se eksplicitno omogući pasivna ftp konekcija. Neki klijenti čak i ne podržavaju pasivnu konekciju, a najpoznatiji od njih je windows-ov standarni ftp.exe klijent.

Windows Firewall i pocedura za omogućavanje non-secure FTP saobraćaja

1) Otvoriti port 21 na firewall-u
netsh advfirewall firewall add rule name="FTP (no SSL)" action=allow protocol=TCP dir=in localport=21

2) Aktivirati firewall aplikacioni filter za FTP (Stateful FTP)  koji će dimaički otvoriti portove za transfer podataka
netsh advfirewall set global StatefulFtp enable

Please Wait!

Please wait... it will take a second!